19.05.24
LA XARXA D'INFORMACIÓ POSITIVA

Legalitat

La pàgina web www.loest.cat és titularitat de l’Associació Som de l’oest i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç̧ Electrònic, del Reial decret-llei 13/2012, de 30 de març, així́ com de l’Obligació́ d’Informació́ a l’Usuari contemplada en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Raó Social: Associació Som de l’oest
Domicili social: C/Ramon Vinader, 4 de Tàrrega
NIF: G25849696
Telèfon: 637437469

1. Condicions d’ús
2. Modificació i anul·lació de la subscripció
3. Política de privadesa
4. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina
5. Continguts i enllaços
6. Modificacions
7. Exclusions de responsabilitat
8. Galetes utilitzades en aquesta pàgina

1. Condicions d’ús
Amb caràcter general, per a l’accés al web de L’Oest, no serà necessari el registre de l’usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada a un registre previ. Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. El cas contrari es considerarà una vulneració de les presents condicions generals i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.
L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya assumint, en conseqüència, qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es consideraran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.
L’usuari s’obliga a utilitzar L’Oest i tot el seu contingut i serveis, d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de L’Oest i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.
L’usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació que sigui contrari a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions generals. L’associació titular de L’Oest es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions generals.

2. Modificació i anul·lació de la subscripció
L’usuari pot modificar o cancel·lar la subscripció al mitjà digital L’Oest sempre que vulgui, sol·licitant-ho via correu electrònic, a la següent adreça:
hola@loest.cat.

3. Política de privadesa
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció́ de dades, així́ com en matèria de serveis de la societat de la informació́ i de comerç̧ electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a la pàgina, o qualssevol altres facilitades a L’Oest per al seu accés a alguns dels serveis, siguin incorporades a fitxers titularitat de l’Associació Som de l’oest, amb la finalitat de facilitar la prestació́ dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació́ dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la pàgina, per a la gestió́ de tasques bàsiques d’administració́, així́ com per mantenir-lo/la informat/da, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb L’Oest. En el cas d’enviament de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari hi dona el seu consentiment exprés.
L’Associació Som de l’oest es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del deure de tractar-les amb confidencialitat i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i d’altra legislació́ aplicable. L’usuari respondrà̀, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades reservant-se, l’Associació Som de l’oest, el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Qualsevol usuari pot, en qualsevol moment, exercitar els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o cancel·lació de les mateixes i d’oposició a que l’Associació en faci ús, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat amb fotocòpia del DNI, i especificant el dret que desitja exercitar.
Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals puguin ser tractades per part de l’Assocaició Som de l’oest per a realitzar les següents accions:
–Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti la realització de comunicacions comercials. Aquestes comunicacions estaran relacionades amb productes o serveis oferts per L’Oest, així com per part dels col·laboradors amb els quals aquesta pàgina hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
–Realització estudis estadístics.
–Tramitació d’encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en aquest lloc web. L’Associació Som de l’oest informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o distribuirà d’alguna altra manera o posarà les seves dades a la disposició de terceres persones i que sempre que es vagi a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc als titulars.
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Associació Som de l’oest, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu hola@loest.cat.
D’altra banda, podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Amb l’enviament del formulari de recollida de dades, automàticament vostè accepta la política de privacitat de l’Associació Som de l’oest.

4. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina
Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de l’autor citat, l’Associació Som de l’oest, i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies i vídeos allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat a l’Associació Som de l’oest, sempre que no se’n citi l’autor al peu de les imatges o a l’interior dels vídeos.
No es podrà realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o d’algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquesta de la titular de la web. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.
Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li correspongui en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Tots els drets reservats.
En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l’Associació Som de l’oest.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que són titularitat de L’Associació Som de l’oest. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de www.loest.cat.
Per aquest motiu, L’Associació Som de l’est, als efectes previstos a l'article 32.1, paràgraf segon del vigent TRPLI, s'oposa expressament a que qualsevol dels continguts d'aquesta web o parts d'aquesta obra siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa.
Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra només pot realitzar-se amb l'autorització dels seus titulars, llevat de l’excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos si necessiteu reproduir o escanejar fragments d'aquesta obra (www.conlicencia.com) o poseu-vos en contacte amb els telèfons 91 702 19 70 o 93 272 04 47. (no sé si ens ho podem aplicar).

5. Continguts i enllaços
El servei d’accés a L’Oest pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’usuari accedir a d’altres pàgines i portals d’internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, la titular de L’Oest només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a l’associació titular de L’Oest, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l‘existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la titular de L’Oest amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. La titular de L’Oest no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a l’associació titular de L’Oest.

6. Modificacions
Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, L’Oest es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, de modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.
Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

7. Exclusions de responsabilitat
La titular de L’Oest no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització de la pàgina per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per la qual cosa, l’usuari ha de comprovar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquesta pàgina, L’Oest.
L’accés de l’usuari a L’Oest no implica per a la seua titular, l’Associació Som de l’oest, l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
La titular de L’Oest no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts a L’Oest.
La titular de L’Oest no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que portin causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, que produeixi la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de L’Oest durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L’Oest és merament un intermediari entre els usuaris d’aquesta pàgina web. La titular de L’Oest no es fa responsable de l’actuació dels usuaris que carreguen els seus projectes a L’Oest. Els usuaris promotors de projectes són els únics responsables del compliment dels compromisos assumits en els seus projectes així com de tots els aspectes legals i jurídics vinculats als mateixos. La titular de L’Oest es reserva el dret de cancel·lar els projectes promocionats sense previ avís i per qualsevol motiu.
En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venda d’aquesta web, excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, cedint-ne la responsabilitat total i absoluta al comprador/arrendatari.

8. Galetes utilitzades en aquesta pàgina
Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de galetes que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-vos-en amb la màxima exactitud possible.
Aquest lloc web utilitza les següents galetes pròpies:
Galetes de cessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat els continguts brossa.
Aquest lloc web utilitza les següents galetes de tercers:
Google Analytics: Emmagatzema galetes per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de practicar-lo posant-se en contacte directament amb Google.
Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies galetes perquè vostè pugui punxar en botons del tipus “M’agrada” o “Compartir”. Les xarxes que utilitzem són les següents:
Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube
Spotify

Desactivació o eliminació de galetes
En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant.

Notes addicionals pel que fa a la política de galetes
Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut, ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes.
Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc és que ha d’efectuar el dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors.
En alguns casos, és necessari instal·lar galetes. Això és perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.
En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa les emmagatzema en servidors situats a Estats Units i es compromet a no compartir-les amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google, aquesta empresa no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides siguin tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Pot consultar informació més detallada referent a això, en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dona a les galetes, li adjuntem aquest altre enllaç.
Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de galetes no dubti a comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

FES-TE DE L'OEST
Aconsegueix la informació positiva i en exclusiva de L'Oest
Més informació
Disseny: Latipo.cat
_
crossmenu